Doneer aan het festival

Doneer

Beleidsplan

Stichting Breda Jazz Festival

Versie: december 2022

 

Hoofdlijnen beleidsplan

Het festival bestaat sinds 1971 en is in al die jaren uitgegroeid tot een groot en professioneel georganiseerd 4-daags evenement, dat jaarlijks door vele tienduizenden bezoekers per dag wordt bezocht. Door de bezoekers wordt het festival jaarlijks hoog gewaardeerd en ook nationaal scoort het festival hoog. Volgens Onderzoeksbureau ReSpons Evenementen Monitor staat het Breda Jazz Festival staat al jaren op rij in de top-30 van de nationale top 100 van gratis toegankelijke publieksevenementen. De evaluaties die jaarlijks plaatsvinden met sponsors, muzikanten, Gemeente Breda en medewerkers leveren overwegend positieve reacties op. Ook de economische spin-off van het festival is aanzienlijk; deze is in 2009 berekend op 13,7 miljoen euro, een bedrag dat ten goede komt aan de lokale economie. De spin-off is anno 2020 zonder twijfel aanzienlijk hoger.

 

In dit beleidsplan proberen we antwoord te geven op onderstaande vragen:

 • Wat willen we met de toekomst van het festival?

 • Hoe veranderen onze doelgroepen in de komende jaren (verandert deze überhaupt)?

 • Hoe weten we wat onze doelgroepen willen?

 • Wat willen we met de branding van het festival?

 • Hoe houden we het festival financieel gezond?

 • Hoe anticiperen we op de wijzigende maatschappelijke omstandigheden?

 • Etc.

 

Onderwerpen die in dit plan expliciet aan de orde zullen komen zijn:

 • Een actieplan op basis waarvan stichting Breda Jazz Festival in staat is te groeien naar een financieel gezonde stichting. Vernieuwing van het verdienmodel maakt hier onderdeel van uit;

 • Professionalisering van de interne organisatie en werkwijze;

 • Professionalisering van de veiligheid;

 • Professionalisering van de marketing;

 • Inhoudelijk en vernieuwende meerjarenplanning;

 • Jaarlijks een actieplan voor het eerst komende festival

 • Een hierop aansluitende begroting en dekkingsplan.

 

Doelstellingen van Stichting Breda Jazz Festival  

De statutaire doelstelling van Stichting Breda Jazz Festival (BJF) is:

“de bevordering van de jazz in het algemeen en van de klassieke jazz in het bijzonder.”

Daartoe streeft BJF er in ieder geval naar jaarlijks tijdens het Hemelvaartsweekend te Breda een grootschalig jazz-festival te organiseren met veel aandacht voor klassieke jazz maar ook voor aanverwante stijlen zoals blues en latin.

 

Wijze van verwerving gelden

BJF ontvangt haar inkomsten door bijdragen van Horeca-ondernemingen, sponsoring door bedrijven en subsidies. In beperkte mate worden kaarten verkocht nu het festival in beginsel vrij toegankelijk is.

 

Beheer van het vermogen

BJF heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen dat tenminste bestaat uit drie leden en momenteel bestaat uit 7 personen.

 

Voorzitter is mw. H. Griffioen, woonachtig te Breda

Penningmeester is de heer H. Dragt, woonachtig te Breda

Secretaris is de heer B. Baan, woonachtig te Breda.

 

Daarnaast bestaat het bestuur uit een vice-voorzitter (M. Hemmer), een portefeuillehouder sponsoring, mw.  J. van der Sluis en twee portefeuillehouders Horeca (de heer G. ten Hengel en R. Reitsma) allen woonachtig te Breda.

Het bestuur vergadert regelmatig, stuurt de festivalorganisatie (verschillende vrijwilligersteams onder leiding van teamleiders) aan, onderhoudt contacten met gemeente en andere stakeholders en beheert de financiën.

Onderdeel van het financieel beleid zijn:

 • Het jaarlijks opstellen van een begroting
 • Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
 • Beheren van de gelden;
 • Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen;

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden

  

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt beheerd conform de doelstelling van BJF als beschreven onder 1.

De inkomsten worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren. BJF heeft geen winstoogmerk, wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen en uitbreiding van activiteiten te realiseren.

RSIN:  807578071

 

Steun het festival!

<!---->